Regulamin

 

REGULAMIN

 

 

 

 

I. Warunki przynależności do Sekcji pływackiej Towarzystwa Sportowego Pływak

1. Dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami od lekarza sportowego.

2. Zaliczenie testu sprawnościowego  u trenera prowadzącego.

3. Wniesienie miesięcznej opłaty sekcyjnej oraz rocznej składki członkowskiej  w wysokości i terminie ustalonym przez Zarząd T.S Pływak.

4. Wniesienie opłaty na ubezpieczenie NNW.

 

II. Warunki i zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Towarzystwo Sportowe  Pływak

1. Sekcja pływacka Towarzystwa Sportowego Pływak  prowadzi zajęcia pływackie w następujących formach:

a) sekcja nauki i doskonalenia pływania

b) sekcja sportowa

2. Członkowie sekcji  sportowej  mogą uczestniczyć w zajęciach posiadając aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania sportu pływackiego wydane przez lekarza medycyny sportowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wniesienie do dnia 10-go każdego miesiąca opłaty miesięcznej w wysokości ustalonej przez Zarząd T.S Pływak.

4. W przypadku zaległości w płatnościach powyżej 1m-ca, zarząd T.S Pływak może podjąć decyzje o odsunięciu uczestnika od zajęć do czasu wyjaśnienia i uregulowania należności.

5. W przypadku nieuzasadnionej niskiej frekwencji w zajęciach, T.S Pływak może podjąć decyzje o odsunięciu uczestnika od zajęć.

 

III. Opłaty

1. Roczna składka członkowska płatna jest corocznie do dnia 30 września - nowoprzyjęci członkowie Sekcji opłacają składkę członkowską w momencie przyjęcia w poczet członków przez T.S Pływak.

2. Sekcja pobiera opłaty za:

- składki klubowe( płatne do 10 dnia miesiąca)

- roczna składka członkowska

- licencję (raz w roku)

- ubezpieczenie zawodników (raz w roku)

- startowe przed każdymi zawodami

3. Składka miesięczna jest stała i niezależna od ilości treningów w miesiącu. Nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia opłaty miesięcznej.

4. W przypadku nie wniesienia w terminie opłaty rocznej lub miesięcznej T.S Pływak Bochnia zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z grupy treningowej .

5. Wszelkie wpłaty należy dokonywać u upoważnionego przez zarząd członka T.S Pływak

6. Zwolnione z części opłat mogą być tylko i wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie potwierdzające niedyspozycję dłuższą niż 1 miesiąc.

7. Za ewentualne szkody wyrządzone z winy uczestników zajęć i nieprzestrzegania regulaminów odpowiada uczestnik zajęć, a poniesionymi kosztami obciążony zostanie winny wyrządzonych szkód, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni.

 

 

IV. Wystąpienie z sekcji:

1. Złożenie pisma o rezygnacji.

2. Zdanie sprzętu sportowego oraz dresu klubowego.

3. Rozliczenie składek sekcyjnych i klubowych.

 

 

V. Warunki przejścia do innego Klubu

1. Złożenie pisma o rezygnacji (przejściu).

2. Pismo z nowego klubu potwierdzające chęć pozyskania zawodnika.

3. Zgoda klubu T.S Pływak.

4. Zdanie sprzętu sportowego oraz dresu klubowego.

5. Rozliczenie składek sekcyjnych i klubowych

 

 

VI. Wykluczenie dyscyplinarne

Zawodnik wykluczony z Sekcji z powodów dyscyplinarnych przez okres jednego roku nie może reprezentować barw innego Klubu.

 

 

VII. Organizacja szkolenia

1. Zajęcia pływackie prowadzone są według planów szkoleniowych opracowanych przez Trenera.

2. W ramach zajęć pływackich zawodnicy trenują w grupach treningowych

3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zgłaszania Trenerowi prowadzącemu:

a) dłuższych nieobecności na zajęciach i rezygnacji z udziału w zajęciach,

b) niedyspozycji oraz wszelkich urazów, kontuzji lub zdarzeń mających miejsce podczas treningów, zawodów, obozów.

5. Za przebieg zajęć treningowych, dyscyplinę i bezpieczeństwo oraz przestrzeganie zasad regulaminu odpowiadają Trenerzy / Instruktorzy T.S Pływak.

6. Zawodnik podczas zajęć jest obowiązany do wykonywania poleceń i stosowania się do wskazówek Trenera/ Instruktora.

7. Niesubordynacja, brak dyscypliny, stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych, dłuższa nieusprawiedliwiona nieobecność będą skutkowały stosowaniem kar regulaminowych.

8. Trener/ Instruktor prowadzący po konsultacji z Zarządem T.S Pływak ma prawo wnioskować o dyscyplinarne usunięcie zawodnika z Sekcji. Usunięty dyscyplinarnie zawodnik ma obowiązek zdania sprzętu sportowego i rozliczenia opłat klubowych również za miesiąc, w którym nastąpiło usunięcie z Sekcji.

 

VIII. Zasady uczestnictwa w zawodach sportowych

1. Zawodnicy T.S Pływak uczestniczą w zawodach zgodnie z terminarzem startów ustalonym przez Trenerów

2. Trenerzy podejmują decyzje o starcie zawodnika w zawodach o których mowa w pkt. 1, na podstawie osiąganych rezultatów, frekwencji i zaangażowania w treningach, a także dokonują zgłoszenia zawodnika do zawodów.

3. Zawodnicy T.S Pływak mogą uczestniczyć w zawodach poza zatwierdzonym terminarzem startów, po zgłoszeniu wyżej wymienionego faktu trenerowi i uzyskaniu akceptacji T.S Pływak.

4. W przypadku startów o których mowa w pkt. 3 zawodnik ponosi wszelkie koszty uczestnictwa w zawodach – opłaty startowe, transport, etc. Zgłoszenia do zawodów dokonuje Trener.

5. Zawodnik jest obowiązany występować na zawodach w stroju T.S Pływak  oraz swoją postawą i zachowaniem godnie reprezentować barwy klubu.

6. Zawodnik uczestniczący w zajęciach treningowych oraz zgłoszony do zawodów ma obowiązek posiadania aktualnych badań lekarskich.

7. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został zgłoszony.

 

IX. Ogólne zasady dotyczące zachowania zawodnika oraz strojów klubowych

1. Zawodnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania się jak przystało na dobrego sportowca tak podczas treningów , zawodów jak i wszelkich zgrupowań / obozów, w których zawodnik uczestniczy .

2. Zawodnik jest zobowiązany do szanowania mienia sekcji, w szczególności strojów klubowych i udostępnianych pomieszczeń.

3. Zawodnik ma obowiązek informować T.S Pływak o otrzymywanych stypendiach związanych z dziedziną pływania.

5. Wyposażenie w osobisty sprzęt pływacki tj. stroje startowe i treningowe, czepki, okulary, ręczniki, klapki itp. – leży w gestii zawodnika.

6. Wszelkie przejawy niszczenia mienia Sekcji lub jakiegokolwiek innego przez zawodnika sekcji T.S Pływak  będą surowo karane .

 

X Wyróżnienia i kary

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Sekcji, godne reprezentowanie barw

klubu, sportową postawę i rywalizację w duchu „fair play” T.S Pływak może przyznać

nagrody w postaci:

-  Nagrody rzeczowe lub finansowe T.S Pływak  może przyznać zawodnikom za osiąganie wysokich wyników sportowych, w szczególności zajęcie miejsc 1-16 w Mistrzostwach Polski. Wysokość oraz rodzaj nagród jest ustalana przez Zarząd i zależy od osiągniętego wyniku sportowego oraz od kondycji finansowej T.S Pływak. Nagroda finansowa może być udzielona również w formie zwolnienia z opłaty członkowskiej na okres ustalony przez Zarząd.

2. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Sekcji przysługuje prawo wymierzania następujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach zawodnika na okres 6 miesięcy,

d) usunięcie zawodnika z Sekcji.

3. Kary wymierzane są za wykroczenia, za które uznaje się w szczególności:

a) nieprzestrzeganie statutu, Uchwał władz oraz Regulaminów Sekcji,

b) niesystematyczne uczestniczenie w zajęciach treningowych według ustalonych

harmonogramów,

c) nieterminowe i niesystematyczne uiszczanie opłat

d) niestawienie się na zawody bez podania przyczyny (przyczyna niestawienia się na zawody sportowe podlegać będzie ocenie przez T.S Pływak , w wyniku czego kara może być podtrzymana lub anulowana)

e) zniszczenie lub zagubienie sprzętu  i mienia sekcji (rekompensata finansowa)

f) niesportowe zachowanie się podczas zajęć treningowych i startów w zawodach.

 

XI Sprawy organizacyjne

1.W sprawach pilnych można kontaktować się z członkami T.S Pływak:

604094908,501507773, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Spotkania rodziców z trenerami  odbywają się w miarę

potrzeb. Informacja o spotkaniu zamieszczana jest na stronie internetowej www.plywakbochnia.pl

 

 

Kontakt

Marcin Szwab 604-094-908
Dariusz Maszewski 501-507-773